Advocatenkantoor Van Laake Engelen Mill Velp

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de kostenmaatschap Van Laake | Engelen Advocaten, gevestigd te Mill en Velp (Grave).

Inhoudsopgave

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Maatschap: de maatschap van zelfstandig gevestigde praktijken op basis van kostendeling ”Van Laake | Engelen Advocaten” gevestigd te Mill en Velp (Grave);
 2. De (betrokken) advocaat: een advocaat die de hiervoor genoemde zelfstandig gevestigde praktijk voert;
 3. Cliënt: de contractpartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt;
 4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en reiskosten als onder sub e bedoeld, die de betrokken advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;
 5. Verschotten: de kosten, welke door derden aan de betrokken advocaat in rekening worden gebracht zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges.

Terug naar inhoudsopgave

II: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Van Laake | Engelen Advocaten. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging verstrekt en zijn te vinden op de website www.vanlaake-engelen.nl.

Terug naar inhoudsopgave

III: Opdracht

 1. Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard;
 2. Een opdracht wordt geacht aan de betrokken advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de advocaat te worden aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer aan de maatschap verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid;
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;
 4. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit risico;
 5. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels en gedragscodes van de Raad voor Rechtsbijstand bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 6. Opdrachten aan de advocaat leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. Met de advocaat in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

Terug naar inhoudsopgave

IV: Declaraties/tarieven/voorschot

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd;
 2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde uurtarief. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de advocaat worden afgeweken. Het basisuurtarief bedraagt, behoudens afwijkende afspraken, euro 195,- exclusief BTW;
 3. De advocaat behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage;
 4. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks in rekening worden gebracht aan de cliënt;
 5. Naast het bepaalde in sub d is de advocaat steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Indien de cliënt nalaat het voorschot, dan wel de tussentijdse verhoging te betalen, heeft de advocaat het recht de uitvoering aan de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht;
 6. Indien in een bepaalde zaak de wederpartij wordt veroordeeld in de kosten, komt het bedrag van die kostenveroordeling de cliënt toe. Dit bedrag is in de regel niet gelijk aan het totaal van het honorarium dat cliënt aan de advocaat verschuldigd is. Een eventuele veroordeling van de cliënt in de kosten van de wederpartij staat eveneens los van het vorenstaande;
 7. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen;
 8. In Nederland is het advocaten niet toegestaan het no cure no pay beginsel te hanteren. Dergelijke afspraken, waarbij de advocaat slechts wordt betaald als hij de zaak wint, kunnen derhalve met Van Laake | Engelen Advocaten niet worden gemaakt;
 9. Indien de cliënt vragen over of bezwaren tegen de aan de cliënt toegezonden declaratie heeft, doet de cliënt er verstandig aan deze eerste aan de betrokken advocaat voor te leggen. De advocaat zal dan zoveel mogelijk opheldering verschaffen. Heeft de cliënt daarna toch nog bezwaren tegen de declaratie dan kan de cliënt altijd de Geschillencommissie Advocatuur benaderen, zie ook artikel XI van deze algemene voorwaarden.

Terug naar inhoudsopgave

V: Betaling

 1. Betaling van de declaraties van de betrokken advocaat dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd;
 2. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er direct buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 3. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder b bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom;
 4. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder lid b, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

Terug naar inhoudsopgave

VI: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Van Laake | Engelen Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door de maten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar;
 2. De in lid a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten;
 3. De cliënt vrijwaart de maatschap respectievelijk de betrokken advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht.
 4. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat van tevoren met de cliënt overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De advocaat is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.
 5. Van Laake | Engelen Advocaten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van de website www.vanlaake-engelen.nl. Gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Ze zijn niet op te vatten of te gebruiken als professioneel advies (juridisch of anderszins). Van Laake | Engelen Advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan voornoemde website.

Terug naar inhoudsopgave

VII: Derdengelden

Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Land van Cuijk. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Terug naar inhoudsopgave

VIII: Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaren na het einde van de zaak bewaard en staan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt.

Terug naar inhoudsopgave

IX: Opzegging

 1. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden;
 2. De betrokken advocaat heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

Terug naar inhoudsopgave

X: Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. Indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Terug naar inhoudsopgave

XI: Klachten- en geschillenregeling advocatuur

 1. Van Laake | Engelen Advocaten kent een interne klachten- en geschillenregeling, welke is aangehecht aan de algemene voorwaarden en geacht moet worden hier integraal te zijn ingelast.
 2. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, of deze niet binnen vier weken na het indienen daarvan is afgehandeld, dan kan een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur. Op alle overeenkomsten van opdracht is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Terug naar inhoudsopgave

XII: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken advocaat en de cliënt is Nederlands recht van toepassing;
 2. Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder lid a worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Bosch, onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken advocaat te ageren.

Terug naar inhoudsopgave

Onze gegevens

Kantoor Mill

Wilhelminastraat 16
5451 AR  Mill
T 0485 45 41 50
E laake@vanlaake-engelen.nl

Kantoor Velp

Lievendael 4
5363 VG  Velp (N-Br)
T 0486 85 40 00
E engelen@vanlaake-engelen.nl